Donatie algemene voorwaarden 

1. Doel Donatie

1.1 Donaties via de website van Stichting Nieuwerkerks Oranje komen volledig ten goede aan de stichting zonder winstoogmerk, statutair gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91713552.
1.2 Het doel van de donaties is de financiering van activiteiten en evenementen voor de inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel, met speciale aandacht voor de organisatie van activiteiten en evenementen rond Koningsdag.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke eenmalige donatie die een donateur via de website van Stichting Nieuwerkerks Oranje doet.
2.2 Bij het doen van de donatie wordt de donateur gevraagd de voorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting Nieuwerkerks Oranje behoudt zich het recht voor om de voorwaarden tussentijds te wijzigen.
2.3 De donatie wordt beschouwd als een onderhandse akte; het is niet nodig de donatie in een notariële akte vast te leggen.

3. Rechten en Plichten van de Donateur

3.1 De donateur dient de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt of over goedkeuring van ouder of voogd te beschikken voor het te doneren bedrag.
3.2 De donateur doet enkel donaties uit eigen middelen of uit middelen waarover hij/zij de volledige zeggenschap heeft.
3.3 De donateur verklaart geen verdere voorwaarden te stellen aan de donatie anders dan dat deze wordt ingezet voor het in artikel 1 omschreven doel.
3.4 De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven.
3.5 Na bijschrijving van het met de donatie corresponderende bedrag op de rekening van Stichting Nieuwerkerks Oranje kan de donatie niet meer worden herroepen.

4. Rechten en Plichten van Stichting Nieuwerkerks Oranje

4.1 Stichting Nieuwerkerks Oranje accepteert geen andere verplichtingen als tegenprestatie voor de donatie, behoudens de verplichting de donatie te besteden aan het in artikel 1 genoemde doel.
4.2 De door de donateur verstrekte gegevens worden verwerkt en bewaard conform het privacybeleid van Stichting Nieuwerkerks Oranje.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De transactie wordt uitgevoerd door de donateur en onafhankelijke derden (payment providers). Stichting Nieuwerkerks Oranje is niet aansprakelijk voor schade geleden of kosten gemaakt door of in verband met de transactie.
5.2 De donateur vrijwaart Stichting Nieuwerkerks Oranje voor schade veroorzaakt door of in verband met de donatie, waaronder handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden door de donateur.

6. Slotbepalingen

6.1 Op de donatie en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
6.3 Het privacybeleid van Stichting Nieuwerkerks Oranje is onverkort van toepassing.

Scroll naar boven